Strona głównaRegulamin

Regulamin

Regulamin JIXNiniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.jixstar.com


PRACUJEMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH:
9.00-17.00
Zasady ogólne
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Hurtowni Internetowej.
3. Hurtownia Internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jixstar.com za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
4. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
5. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z hurtowni internetowej dostępnej pod adresem jixstar.com
6. Warunkiem złożenia Zamówienia w hurtowni Internetowej przez Klienta jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie rejestracji w hurtowni internetowej: jixstar.com
7. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Hurtowni.
8. Hurtownia internetowa jixstar.com prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
9. Wszystkie Towary oferowane w hurtowni są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
10. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
Składanie zamówień
1. STRONA przeznaczona jest do zawierania transakcji hurtowych z przedsiębiorcami. 
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
5. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.


1. Ceny -Produktów oferowanych wyrażone są w polskich złotych i są cenami netto, to w szczególności aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT oraz cła i podatki.
2. Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Kupującego. Koszty te określone są w aktualnym cenniku dostaw udostępnianym za pośrednictwem strony internetowej Hurtowni. Kupujący może zostać zwolniony z kosztów dostawy, jeśli zamówienie spełnia warunki wskazane przez jixstar.com na stronach internetowych Hurtowni.
3. Wszelkie informacje o towarach prezentowane na stronie internetowej Hurtowni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego) na warunkach określonych w Regulaminie. 
4. Prezentacja towaru oraz jego ceny za pośrednictwem strony internetowej Hurtowni lub w odrębnym cenniku nie oznacza, że dany towar jest dostępny lub istnieje możliwość realizacji zamówienia, i nie może stanowić podstawy do roszczeń względem jixstar.com . Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych Hurtowni, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
5. W przypadku przyznania rabatu, w tym rabatu wynikającego z użycia kodu rabatowego, cena po której realizowana jest transakcja nie może być niższa niż cena minimalna określona dla danego produktu przez jixstar.com. Rabaty nie sumują się.
6. Jixpolska.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Hurtowni, z zastrzeżeniem że zmiana ceny nie dotyczy produktów objętych zamówieniem przyjętym do realizacji. Jixstar.com zastrzega sobie również prawo do dodawania i usuwania towarów w dowolnym zakresie i terminie, wprowadzania, odwoływania, jak również zmiany w dowolnym momencie zasad akcji promocyjnych i zasad stosowania rabatów.
7. Dane wykorzystane przy prezentacji cen katalogowych lub cen sugerowanych pochodzą ze źródeł uważanych przez jixstar.com za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne, dokładne i odzwierciedlają stan faktyczny. Jixstar.com nie może zapewnić, że prezentowane ceny katalogowe lub sugerowane ceny detaliczne są aktualne i odzwierciedlają bieżącą politykę cenową producentów lub podmiotów dystrybuujących dany produkt, a tym samym, że różnica pomiędzy ceną katalogową (lub sugerowaną ceną detaliczną), a ceną produktu oferowanego za pośrednictwem Hurtowni jest właściwa i w pełni odzwierciedla stan faktyczny.
8. Ceny katalogowe (lub sugerowane ceny detaliczne) mogą się różnić w zależności od producenta lub dystrybutora danego produktu. Sugeruje się Kupującemu porównanie cen, w szczególności w dostępnych serwisach internetowych, w celu oszacowania potencjalnych korzyści wynikających z dokonania zakupu w danym sklepie internetowym, w tym w jixstar.com
9. Jixstar.com nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane dane dotyczące cen katalogowych lub sugerowanych cen detalicznych, nie mogą one stanowić rekomendacji dla Kupującego ani nie stanowią one zobowiązania jixstar.com do zapewnienia jakichkolwiek korzyści wynikających z różnic w poziomie cen produktów.
Koszty i termin wysyłki
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany podczas rejestracji w hurtowni internetowej.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.
Płatności
1. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty: przelewem na numer konta bankowego  lub przy odbiorze towaru.
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Jixstar.com podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Hurtowni, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić jixstar.com o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu internetowego serwisu Hurtowni.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Hurtowni Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres:ul. Nadrzeczna 3A, 05-552 Wolka Kosowska, mailowo pod adres hurtowniajix@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Hurtowni.
5. Jixstar.com zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
Informacje dotyczące ochrony znaków towarowCH
Znaki towarowe, nazwy firm i nazwy produktów, a także niektóre zdjęcia użyte na stronie internetowej Hurtowni, łącznie z tymi dotyczącymi lub związanymi z oferowanymi produktami, zostały użyte jedynie w celach informacyjnych oraz są wyłączną własnością ich poszczególnych właścicieli. Jixstar.com nie rości sobie praw do wspomnianych znaków, nazw lub zdjęć, ani nie jest w jakikolwiek sposób powiązana lub wspierana przez podmioty, którym one przysługują.
Postanowienia końcowe
1. Klienci współpracujący z Hurtownią internetową zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Hurtowni internetowej nie będą możliwe.
3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
6. Jixstar.com zastrzega sobie prawo do zmiany warunków handlowych Klientom składającym zamówienia poniżej minimum logistycznego, nieregularnie lub płacącym faktury z opóźnieniem.
7. Jixstar.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, usuwania towarów oraz przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania akcji promocyjnych.
8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od jixstar.com z informacjami o zmianach w systemie, informacjami handlowymi oraz marketingowymi. Klient w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji informacji handlowych oraz marketingowych.
9. Użytkownik akceptuje przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej - na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661).
10. Rejestracja w hurtowni oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
AMIGO POLSKA SP. Z O. O. UL. MARSZAŁKOWSKA 84/92/117 00-514 WARSZAWA


  
Polityka prywatności sklepu internetowego 
  
  
 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem jixstar.com 
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego oraz administratorem danych osobowych Klientów - osób fizycznych - i użytkowników, których dane dotyczą jest firma AMIGO POLSKA Sp .z.o.o. 
 3. ul. Williama Heerleina Lindleya 16
  02-013 Warszawa Polska
NIP: PL7010549636 zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Sprzedawcą. 
 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej Danymi Osobowymi). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji, jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających jego Sklep Internetowy. 
  
  
  
 • 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
  
  
 1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej Klientami. 
 2. Cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności: 
            a)         rejestracja konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna - niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta - art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
            b)         składanie zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna - niezbędne do wykonania umowy sprzedaży - art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
            c)         subskrypcja Newslettera, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane te dotyczą, na wykonywanie umowy o świadczenie usługi Newsletter - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 1. Przy rejestracji konta dla usługi Newsletter w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane: 
            a)         adres e-mail. 
 1. Przy składaniu zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane: 
            a)         adres e-mail; 
            b)         dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj, ulica, numer domu/mieszkania; 
            c)         imię i nazwisko; 
            d)         numer telefonu. 
 1. Przedsiębiorcy podają dane powyższe oraz dodatkowo: 
            a)         Nazwę firmy Przedsiębiorcy; 
            b)         numer NIP. 
 1. Przy korzystaniu z usługi Newsletter, Klient podaje dane: 
            a)         adres e-mail; 
            b)         numer telefonu. 
 1. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego mogą być również pobierane dodatkowe informacje, w tym: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, domena, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. 
 2. Od Klientów mogą być również pobierane dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach wykonywanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, umożliwiający lepsze korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. 
 3. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane również, niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności, między innymi: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeśli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. 
 4. Dane osobowe zbierane przez Administratora są mu dobrowolnie podawane, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy także świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w sytuacji składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta, uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia. 
  
  
  
 • 2 Komu możemy przekazywać Twoje dane oraz jaki czas są przechowywane
  
  
 1. Katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług Administratora, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych  - podmioty przetwarzające - lub samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania – administratorzy. 
            a)         Podmioty przetwarzające – Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora i są to między innymi dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, firmy wykonujące kampanie marketingowe, firmy serwisujące oprogramowanie.       
            b)         Administratorzy - Administrator korzysta również z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na jego polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe. 
 1. Lokalizacja - Dostawcy usług mają siedzibę w Polsce oraz w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 
 2. Dane osobowe Klientów przechowywane są: 
            a)         W sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przekazywana na to zgoda, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora do chwili, gdy zgoda zostanie odwołana. Po jej odwołaniu dane osobowe są przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata. 
            b)         W sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, ile jest to niezbędne do wykonania umowy. Po tym czasie dane osobowe są przetwarzane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata. 
 1. W sytuacji dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, poniższym podmiotom, w celu dostarczenia zamówionych w Sklepie Internetowym produktów: dpd polska            
 2.          5.         Dane osobowe nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów oraz do administrowania Sklepem Internetowym. 
 3. 6.         W przypadku, gdy Klient wybierze usługę subskrypcji Newslettera, Administrator będzie wysyłał informacje na jego adres e-mail lub wiadomości SMS na jego telefon komórkowy, zawierające informacje handlowe o promocjach, obniżkach, nowych produktach dostępnych w jego Sklepie Internetowym. 
 4. 7.         W przypadku skierowania do Administratora żądania udostępnia danych, udostępni on dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
  
  
        
  
 • 3 Plikicookiesoraz adresy IP 
  
  
 1. Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi osób odwiedzających podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dają możliwość opracowywania statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Pliki te zapisywane są przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookies zwykle zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą te pliki. 
 2. Wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies: 
            a)         Cookies sesyjne - po zakończeniu sesji przeglądarki lub wyłączeniu komputera, zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów; 
            b)         Cookies trwałe - są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz żadnych informacji poufnych z komputera Klientów. 
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu: 
            a)         uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia mu sesji Klienta po zalogowaniu się w Koncie Klienta; 
            b)         anonimowych statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu Internetowego. 
 1. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu: 
            a)         zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics - administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA; 
            b)         prezentowania reklam z serwisu Google AdSense - administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA; 
            c)         promowania Sklepu Internetowego w serwisie Facebook.com - administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii; 
 1. Mechanizm plików cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Blokowanie plików cookies  może wpłynąć, na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym. 
 2. Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP jest to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych i udoskonalaniu Sklepu Internetowego. 
 3. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych w Internecie a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach. 
  
  
  
 • 4 Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą
  
  
 1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO. 
            a)         Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi. 
            b)         Cofnięcie zgody ma skutek od chwili wycofania zgody. 
            c)         Cofnięcie zgody nie wpływa zasadniczo na przetwarzanie wykonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. 
            d)         Cofnięcie zgody nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta Sklepu Internetowego, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które mogą być jedynie świadczone za zgodą. 
 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna art. 21 RODO. 
            a)         Klient ma prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, oraz badanie satysfakcji Klienta. 
            b)         Rezygnacja z otrzymywania wiadomości handlowych dotyczących produktów lub usług, wysłana poprzez e-mail, będzie sprzeciwem Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach. 
            c)         Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł ten sprzeciw. 
 1. Prawo do usunięcia danych, prawo do bycia zapomnianym - podstawa prawna art. 17 RODO. 
            a)         Klient ma prawo do wysłania żądania usunięcia wszystkich, lub niektórych danych osobowych. 
            b)         Klient ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeśli: 
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w których były przetwarzane; 
 2. Klient wycofał zgodę, w zakresie w jakim dane Klienta były przetwarzane w oparciu o jego zgodę; 
 3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach handlowych czy marketingowych; 
 4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; 
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega; 
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. 
            c)         Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować, niektóre dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania ich na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega. 
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna art. 18 RODO. 
            a)         Klient Sklepu Internetowego ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych. Zgłoszenie takiego żądania uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych tym żądaniem. 
            b)         Klient Sklepu Internetowego ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących sytuacjach: 
 1. przy niezgodności swoich danych osobowych, wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia poprawności tych danych; 
 2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Klient nie żąda usunięcia ich lecz ograniczenia ich wykorzystywania; 
 3. gdy dane osobowe Klienta przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
 4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych, wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu na szczególną sytuację, ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane Klienta. 
 5. Prawo dostępu do danych, podstawa prawna art. 15 RODO. 
            a)         Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli tak, Klient ma prawo: 
 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; 
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania i odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych. 
 4. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna art. 16 RODO. 
            a)         Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora. 
 1. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna art. 20 RODO. 
            a)         Klient ma prawo do otrzymania swoich danych, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient Sklepu Internetowego ma także prawo żądać, by wskazane  jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to możliwe technicznie. W tej sytuacji Administrator prześle takie dane Klienta w formacie pliku CSV, który jest formatem powszechnie używanym. 
 1. W przypadku żądania przez Klienta spełnienia jego powyższych praw, Administrator  ma prawo spełnić je lub odmówić mu, a uczyni to niezwłocznie. 
 2. Klient ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania oraz wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. 
 3. Klient ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych wysyłając zapytanie na adres poczty elektronicznej Administratora. 
 4. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. 
  
  
  
 • 5 Zabezpieczenie Danych Osobowych 
  
  
 1. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego i w tym celu: 
            a) stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych; 
            b) stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; 
            c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; 
            d) zapewnia Klientom Sklepu Internetowego bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta, stosując certyfikat SSL. 
 1. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych osobowych, w tym także dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy, należy zgłaszać Administratorowi poprzez pocztę elektroniczną na e-mail: (hurtowniajix@gmail.com) 
     
  
  
 • 6 Postanowienia końcowe
  
 1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO. 
  
 1. Obecna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. 
             
 

Sklep internetowy jixstar.com to hurtownia internetowa, która oferuje balony foliowe w różnych kolorach i kształtach, oraz balony lateksowe wykonane z nowoczesnego lateksu. W ofercie posiadamy również ręcznie robione dekoracje świąteczne a dla miłośników rodzinnych imprez polecamy konfetti do balonów. Oprócz sprzedaży detalicznej, prowadzimy dla naszych klientów hurt balonów foliowych, przy większych zakupach dajemy możliwość negocjacji ceny, nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania. Zapraszamy do zakupów.
Zarządzaj cookies Akceptuję wszystko
Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Zarządzaj cookies

Niezbędne pliki cookie
Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookie
Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Funkcjonalne pliki cookie
Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
Reklamowe pliki cookie
Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
Powered by eBiznes.pl
Akceptuję